13%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 957  Công trình vách ngăn đã thi công - 957

Công trình vách ngăn đã thi công - 957

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,400,000 đ

25%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 952  Công trình vách ngăn đã thi công - 952

Công trình vách ngăn đã thi công - 952

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,200,000 đ

25%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 951  Công trình vách ngăn đã thi công - 951

Công trình vách ngăn đã thi công - 951

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,200,000 đ

8%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 950  Công trình vách ngăn đã thi công - 950

Công trình vách ngăn đã thi công - 950

Giá cũ: 2,600,000 đ

Giá KM: 2,400,000 đ

36%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 949

Công trình vách ngăn đã thi công - 949

Giá cũ: 550,000 đ

Giá KM: 350,000 đ

13%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 945  Công trình vách ngăn đã thi công - 945

Công trình vách ngăn đã thi công - 945

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,400,000 đ

25%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 943

Công trình vách ngăn đã thi công - 943

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,200,000 đ

25%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 942  Công trình vách ngăn đã thi công - 942

Công trình vách ngăn đã thi công - 942

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,200,000 đ

18%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 939

Công trình vách ngăn đã thi công - 939

Giá cũ: 5,000,000 đ

Giá KM: 4,120,000 đ

25%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 934

Công trình vách ngăn đã thi công - 934

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,200,000 đ

13%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 933  Công trình vách ngăn đã thi công - 933

Công trình vách ngăn đã thi công - 933

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,400,000 đ

13%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 928  Công trình vách ngăn đã thi công - 928

Công trình vách ngăn đã thi công - 928

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,400,000 đ